Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Aydınlatma Metni


 

6698 Sayılı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

 

1. Tanımlar

Aile ve Yakını Verisi: Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası,

Biyometrik Veri: Avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri,

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ve benzeri bilgiler,

Finans: Personel maaş / ödeme bilgisi (banka IBAN, miktar vb.), mal varlığı bilgisi (taşıt, menkul, demirbaş, makinası bilgisi), banka kredi bilgisi, maaş haciz bilgisi, nafaka ödeme bilgisi ve benzeri bilgiler, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı ve benzeri bilgiler,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri bilgiler,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,

İletişim                : Açık adresi, telefon numarası, kurumsal veya kişisel e posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (Dahili No vb.), kayıtlı elektronik posta adresi (kep), adres no’yu ve benzeri bilgiler,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri (Username), Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri (User Permission), IP Adresi Bilgileri ve internet erişim logları,

 Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kimlik: Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne - Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Aile Sıra No, Sıra No, Cilt No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mahalle / Köy, Cinsiyeti, Uyruk, Son Geçerlilik Tarihi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Kurum: Veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişi,

Lokasyon: Konum ve seyahat bilgiler,

Mesleki Deneyim: Diploma bilgisi, mesleki yeterlilik bilgisi, yabancı dil bilgileri, gidilen kurs bilgisi, sertifika bilgisi, araç / operatör ehliyet bilgisi (iş makinası, ticari, hususi araç dahil), transkript bilgisi (yüksek öğrenim, okul ve stajyer bilgisi), bonservis / hizmet / çalışma bilgisi ve benzeri bilgiler,

Özlük: Bordro Bilgileri, Disiplin Soruşturma Bilgisi, İşe Giriş Bilgileri (İşe Giriş Tarihi, Meslek Kodu vb.), Kurum Unvan Bilgisi, Kurum Sicil No Bilgisi, Yaptığı İş / Görev Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Mal Bildirimi Bilgileri, Askerlik Durumu, İzin Bilgisi (Ücretli ve Ücretsiz İzinleri Tümü), Çalışma Saatleri / Vardiya Bilgisi, Yabancı Çalışma İzin Bilgileri, Muvafakat Bilgisi (Fazla Mesai, Veli veya Vasi Onayı vb.), Performans Değerlendirme Raporları, Emeklilik Bilgisi, İş Hakkında Talep, Şikayet ve Öneri Bilgileri ve benzeri bilgiler,

Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.

Sağlık Bilgileri: İşe Giriş ve Periyodik Muayene Sağlık Bilgisi, Madde Bağımlılık Bilgileri (Sigara, Alkol, Uyuşturucu vb.), Engelli Bilgisi, Meslekte Çalışma Gücü Kaybı Bilgisi, Sağlık Geçmişi Bilgileri, Sağlık Taraması Bilgisi, Kullandığı İlaç Bilgisi, Hastane Sevk, Rapor vb. Bilgisi, Gebe Çalışan Bilgisi, Doğum Bilgisi, Emziren Çalışan Bilgisi, Kan Grubu Bilgisi, Aşı Bilgisi, Kronik Rahatsızlık Bilgisi ve benzeri bilgiler,

Veri işleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen veri sorumlusu organizasyonu dışında yer alan gerçek veya tüzel kişiler,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan,

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu Kimliği: “PLENA TEKSTİL TİC. AŞ.” (kısaca “URBAN FOCUS”) Söz konusu kanun kapsamında “URBAN FOCUS” “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Firma, işbu aydınlatma belgesi ile çalışan, çalışan adayı, stajyer, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, müşteri, potansiyel müşteri, hissedar/ortak ve ziyaretçilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yapmaktadır.  İşbu aydınlatma metni gerekli olduğu durumlarda “URBAN FOCUS” tarafından güncellenecek ve güncel hali firmanın internet sitesi olan www.urbanfocus.com’da yayınlanacaktır.

“URBAN FOCUS” olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde ve kanuna uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

3. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

Çalışan, çalışan adayı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanlarının; İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen tüm mevzuat kapsamında tarafınızca verilen kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, iş başvuru formunda belirttiğiniz bilgiler, kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği, sağlık bilgileriniz ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veriler, referans kişi bilgileri, aile ve yakını verisi, araç plaka bilgileriniz gibi mevzuatın öngördüğü kişisel verileriniz işlenmektedir.

Müşteri ve Potansiyel Müşterilerin; İşyerimiz ile ticari faaliyette bulunan gerçek kişi müşterilerimizin kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz (telefon, adres), fiziksel mekân güvenliği, müşteri işlem verileri, e-posta gibi işin gerektirdiği kişisel veriler işlenmektedir.

Ziyaretçilerin; İşyerimizi ziyarete gelen kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri, görsel/kamera kayıt verileri, araç bilgileri ve Şirketimizin wifisini kullanmaları durumunda log kayıt bilgileri işlenmektedir.

Hissedar, İş Ortakları ve Tedarikçilerin;  Hissedar, İş Ortakları, Tedarikçiler tarafından, tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz; Kimlik, iletişim, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, araç plaka bilgisi ve benzeri  bilgilerinizdir.

4. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan iş başvuru formları, sözleşmeler, görsel ve işitsel kayıtlar, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri ve ilgili kişi tarafından sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 5. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Mali Mevzuat, Türk Ticaret Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Şirket olarak, ticari iletişim ve ticari elektronik ileti onay metninin doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS gibi iletişim kurma yöntemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetimize yönelik, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla, müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında onayınız alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda yukarıda belirtilen iletişim kurma yöntemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız tedarikçi firmalar ile de paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re‘sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak koşuluyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Politikanın 6. bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde kişisel veriler “URBAN FOCUS” tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarımda bulunulabileceği kişi grupları ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

           Veri Aktarım Amacı

 

 

 

Tedarikçi

URBAN FOCUS organizasyonu dışında, ancak taraflar arasında yapılan sözleşme doğrultusunda URBAN FOCUS’dan alacağı talimatlara uygun olarak hizmet sunan gerçek ve tüzel kişiler 

URBAN FOCUSile tedarikçi arasında yapılan sözleşme amacına ve mevzuata uygun olarak hizmet sunulabilmesi için

 

Kanunen Yetkili

Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 

URBAN FOCUS’dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuattan aldığı yetki ile sınırlı olarak faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için

 

Gerçek ve/veya

Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 

URBAN FOCUS’dan bilgi ve belge almaya yetkili gerçek ve/veya

Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İlgili gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinin hukuki yetkisi ile sınırlı olarak faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülebilmesi için

Hissedarlar

URBAN FOCUS’da hissesi bulunan ortaklar

Ticari faaliyetler kapsamında amaca ve mevzuata uygun olarak hissedarlara veri aktarımının gerekmesi durumunda 

Herkese Açık

Ticari faaliyet kapsamında başta potansiyel müşteri olmak üzere tüm kamuoyunu ifade eder.

Ticari faaliyetler kapsamında amaca ve mevzuata uygun olarak veri aktarımının gerekmesi durumunda (Örnek: Web sayfasından müşteri veya çalışanın fotoğrafının yayımlanması)

 

 

 

 

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılma şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye Politikanın 6. Bölümde yer verilmiştir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gizlilik sözleşmesi yapılarak gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden “URBAN FOCUS” sorumlu değildir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / İLGİLİ KİŞİ / HAKLARI NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre, “URBAN FOCUS”  faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Talep Formunu” doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, talebinizin içeriğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kişinin hakları ile ilgili detaylı bilgiyi www.e-urbanfocus.comweb sitemizde yer alan  “Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikasından” edinebilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSUNUN UNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Unvan                                   : PLENA TEKSTİL TİC. AŞ.

E-Mail Adresi                        : [email protected]

Vergi Dairesi                         : OSTİM V.D.

VERGİ NO                             : 7300567077

MERSİS Numarası               : 0730056707700001

KEP adresi                            : 

Adresi                                    : Batı Sitesi Mahallesi 1818. Cadde No:11/D Yenimahalle / ANKARA

 

Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi  Talebi” şeklinde belirtiniz.

Kategoriler
Son Görüntülenenler